PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van BMX24SEVEN.COM gevestigd te Boxmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61669741. 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking ervan veilig en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)      of als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige een bestelling aangaat;
(b)      uw fiets achterlaat voor reparatie;
(c)      een bestelling plaats met latere levering;
(d)      via onze website, telefoon of social media contact met ons legt.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

Ad   (a) naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer;

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 
Ad   (a)  contact te leggen indien dit noodzakelijk is, controle uit te voeren over uw bestelling en onze periodieke nieuwsbrieven te kunnen versturen;
Ad   (d) antwoord te kunnen geven op vragen welke gesteld worden door onze bezoekers.

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1  U kunt contact opnemen via info@bmx24seven.com indien u:
(a)  meer informatie wenst over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage wenst in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens wenst;
(e)  bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door BMX24SEVEN.


3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Onze website is d.m.v. HTTPS beveiligd.

4.  DERDEN
4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen hier ook op toezien,

4.2 Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers publiceren op o.a. onze website, social media, in nieuwsbrieven of kranten tenzij u daartegen bezwaar aan tekent via info@bmx24seven.com 


5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure en is een protocol voor het afhandelen van aanvragen tussen een cliënt (browser) en server (webserver). 
HTTPS is een uitbreiding op het   HyperText Transfer Protocol (HTTP) In tegenstelling tot HTTP wordt bij  gebruik van HTTPS de data die wordt verstuurd versleuteld. 
Hierdoor wordt het voor kwaadwillende partijen vrijwel onmogelijk om te weten welke gegevens worden verstuurd.